فرمانروای زندگی خود باشید

فرمانروای زندگی خود باشید

بسیاری از ما در زندگی،‌ دچار روزمرگی شده‌ایم. زندگی برای ما یکنواخت و بی‌معنی است و هیچ انگیزه‌ای نداریم. دیگر از ته دل نمی‌خندیم و شورو اشتیاقی نیز برای انجام کارها نداریم… شاید این عبارات درد دل شما هم باشد! چراکه...