دو کارمند شهرداری هرات به اتهام دریافت ۴۵۰۰ افغانی رشوه بازداشت شدند

دو کارمند شهرداری هرات به اتهام دریافت ۴۵۰۰ افغانی رشوه بازداشت شدند

کارمندان مدیریت استخبارات فرماندهی امنیه هرات دوتن از کارمندان ناحیه نهم شهرداری هرات را به اتهام اخذ رشوه بازداشت نمودند. این افراد محمد شفیع و عبدالغفار نام دارند و کارمند ناحیه نهم شهرداری می‌باشند که عین اخذ مبلغ...