دولت کانادا در مورد مریم منصف تحقیق می‌کند

دولت کانادا در مورد مریم منصف تحقیق می‌کند

براساس گزارش روزنامه "تورنتو سن کانادا" مریم منصف وزیر اصلاحات نهادهای دمکراتیک کانادا به‌خاطر ارایه معلومات نادرست برای گرفتن تابعیت این کشور با خطر لغو تابعیت مواجه است. نمایندگان مهاجرت کانادا گفته‌اند در صورت که...