اعزام هیئت بلند رتبه دولتی برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند

اعزام هیئت بلند رتبه دولتی برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند

رییس جمهور غنی هیئت بلند رتبه دولتی را به هدف بررسی وضعیت امنیتی به ولایت هلمند فرستاده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است: "آقای غنی شام روز گذشته از طریق ویدیو کنفرانس در مرکز ملی توحید در ارگ با مسئولان نظامی و...