مقامات دولتی به بهانه پیروزی ورزشکاران، دست به تیراندازی شادیانه زدند

مقامات دولتی به بهانه پیروزی ورزشکاران، دست به تیراندازی شادیانه زدند

ویس احمد برمک وزیر داخله افغانستان گفت که اکثر کسانی که به بهانه‌ی پیروزی، ورزش‌کاران کشور، اقدام به تیر اندازی شادیانه کرده بودند، بزرگان و مقامات دولتی هستند.   وزیر داخله در کنفرانس خبری گفته است، اطمینان دارد که...