دستگیری مهاجرانِ دارای پاسپورت جعلی در آلمان

دستگیری مهاجرانِ دارای پاسپورت جعلی در آلمان

بر طبق گزارش ها اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی بر اثر فشار و انتقادها می خواهد در آینده در مورد هر پاسپورت جعلی متقاضیان پناهندگی به اداره پولیس جنایی اطلاع دهد. اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی...