عدم دسترسی ساکنان بادغیس به خدمات درمانی

عدم دسترسی ساکنان بادغیس به خدمات درمانی

شماری از ساکنان بادغیس به خدمات درمانی مناسب دسترسی ندارند. این ساکنان از حکومت مرکزی می‌خواهند تا با ساخت مراکز درمانی از مشکلات شان در بخش صحی بکاهد. بی بی گل، ساکنان بادغیس گفت: "ما به خدمات صحی در بادغیس دسترسی...