دستاوردهای امنیت ملی هرات در ۶ ماه گذشته

دستاوردهای امنیت ملی هرات در ۶ ماه گذشته

محمد آصف رحیمی والی هرات امروز طی سخنرانی از دستاوردهای ریاست امنیت ملی هرات گزارش ارائه کرد. والی هرات گفت طی ۶ ماه گذشته ریاست امنیت ملی هرات ۱۵۴ نفر را به اتهام جرم های مختلف بازداشت کردند. بر اساس صحبت های آقای رحیمی...