در ۵۰ روز ۹ پروژه زیربنایی به هرات اختصاص‌یافته است

در ۵۰ روز ۹ پروژه زیربنایی به هرات اختصاص‌یافته است

در جریان یک ماه گذشته نزدیک به هشت‌صد هزار دالر امریکایی که از طریق مؤسسات غیردولتی در عرصه‌های مختلف ازجمله تقویت امور فرهنگی و آکادمیک، رشد توانمندی‌های زنان، انکشاف دهات و امور زراعتی، امور حکومت‌داری و تهیه آب...