در یک حشر عمومی شهر قلعه نو از وجود کثافات پاک شد

در یک حشر عمومی شهر قلعه نو از وجود کثافات پاک شد

باشندگان و برخی از نهادهای دولتی ولایت بادغیس امروز دریک حشر عمومی قسمت هایی از شهر قلعه نو را از وجود کثافات پاک کاری کردند. این حشر عمومی امروز توسط ریاست شهرداری و ریاست حفظ محیط زیست در نواحی ۴ گانه این شهر راه اندازی...