در یکی از شهرهای آمریکایی نام‌ رخصتی مذهبی و ملی عوض شد

در یکی از شهرهای آمریکایی نام‌ رخصتی مذهبی و ملی عوض شد

شهر بلومینگتن در ایالت ایندیانا آمریکا با تغییر حذف دو مناسبت رسمی "آدینه نیک" و روز "کریستف کلمب" عنوان این دو روز رخصتی عمومی را تغییر داده است. شهرداری این شهر هدف از این کار را بازتاب بیشتر گوناگونی بافت چندفرهنگی این...