در کابل: کودکی که قصد انتحار داشت، بازداشت گردید

در کابل: کودکی که قصد انتحار داشت، بازداشت گردید

به گفته وزارت امور داخله کشور صبح امروز پسری که قصد انجام حملۀ انتحاری در کابل را داشت، از سوی پولیس استخبارات این وزارت بازداشت‌شده است. وزارت داخله با پخش خبرنامه‌ای گفته است: "اسامی محمد یعقوب فرزند شیرمحمد در جریان...