در سه هفته ابولا در سه کشور میزبان گزارش نه شده است

در سه هفته ابولا در سه کشور میزبان گزارش نه شده است

سه کشور آفریقای غربی که در کانون اپیدمی ابولا قرار داشتند می‌گویند که برای اولین بار از زمان بحران اخیر، یک هفته بدون بروز موارد تازه ابولا سپری‌شده است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، شیوع گسترده ابولا که در ماه مارچ...