در سال ۹۴ سرمایه گذاری ۳۰ درصد در کشور کاهش داشته است

در سال ۹۴ سرمایه گذاری ۳۰ درصد در کشور کاهش داشته است

اداره آیسا می گوید میزان سرمایه گذاری ها طی سال ۱۳۹۴ در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است. محمد قربان حقجو رییس اداره آیسا گفته است طی سال روان کشور در بخش صادرات ۸ درصد رشد داشته است؛ اما میزان سرمایه گذاری ها ۳۰ درصد کاهش...