در تابلوهای تجارتی اصلاحات به وجود میاید

در تابلوهای تجارتی اصلاحات به وجود میاید

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می‌گوید که آن عده از لوحه‌هایی که خلاف فرهنگ کشور هستند در آن‌ها اصلاحات به میان خواهد آمد. وزارت اطلاعات و فرهنگ نشست مشترکی را با شهرداری کابل روز گذشته به خاطر تغییر و اصلاح آن عده از...