در اولین گام، کمیتۀ گزینش رییس و سخنگوی خود را انتخاب کرد

در اولین گام، کمیتۀ گزینش رییس و سخنگوی خود را انتخاب کرد

اعضای کمیته گزینش در اولین جلسه رسمی خود، رییس و سخنگوی این کمیته را تعیین کردند. بر اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور؛ نخستین جلسه کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی امروز در مقر اداره امور برگزار شد. محمد نادر هوتک،...