دریای اژه ۶ کودک افغان را بلعید

دریای اژه ۶ کودک افغان را بلعید

به گفته نیروهای دریایی ترکیه یک کشتی حامل پناهجویان افغانستان وسوریه در سواحل آب‌های آن کشور غرق شده است. این کشتی حامل ۵۵ پناهجوی اهل سوریه وافغانستان بوده که روز جمعه در اثر باد تند و امواج بلند آب در بحیرۀ اژه غرق...