درس‌هایی برای زندگی که به آنها فکر نکرده‌اید

درس‌هایی برای زندگی که به آنها فکر نکرده‌اید

تاوقتیکه سعی کنید نیکی و مهربانی کنید، همیشه نیرویی با شما مقابله خواهد کرد، نیروی که سعی خواهد کرد شما را از مسیرتان منحرف کرده و به مسیری دیگر بیندازد کارهای خوب را بدون چشم‌داشت انجام دهید:‌ما باید در دنیا کارهای خوب...