درست و به‌موقع نخوابیدن را نمی‌شود جبران کرد

درست و به‌موقع نخوابیدن را نمی‌شود جبران کرد

زود خوابیدن و پس از آن سحرخیزی همیشه به پیشبرد کارهایتان کمک می کند. انسان های موفق زود می خوابند و زود هم از خواب بیدار می شوند. در حقیقت خواب کافی دارند و روز بعد را هدفمند و برنامه ریزی شده شروع می کنند. فایده زود...