درخواست اتاق‌های بین‌المللی تجارت برای ایجاد نمایندگی در کابل

درخواست اتاق‌های بین‌المللی تجارت برای ایجاد نمایندگی در کابل

مقام های وزارت خارجه افغانستان گفته اند که مسئولان اتاق های بین‌المللی تجارت خواهان ایجاد نمایندگی در کابل هستند. این وزارت در خبرنامه‌ای که امروز منتشر کرده، گفته است که تصمیم ایجاد نمایندگی اتاق تجارت بین‌المللی در...