درآمد میلیونی روزانه و خدمات نیم‌ فیصدی

درآمد میلیونی روزانه و خدمات نیم‌ فیصدی

ریاست ترانسپورت زمینی ولایت هرات روزانه یک‌میلیون افغانی درآمد دارد؛ اما تمامی این مقدار پول را به مرکز می‌فرستد. آگاهان امور در هرات می‌گویند که خدمات ریاست ترانسپورت در این ولایت حتی یک فیصد هم نیست. آنان می‌گویند...