دو دختر در هرات مدعی اند که به صورت شان اسید پاشیده شده است

دو دختر در هرات مدعی اند که به صورت شان اسید پاشیده شده است

دو دختر در بیمارستان مرکزی هرات مدعی اند که افراد ناشناس صبح امروز به صورت شان اسید پاشیده و فرار کرده ‌اند.   فرشته و یکتا دو دختر جوان اند که می‌گویند: صبح امروز از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و این افراد بر...