داکتر عبدالله: تولید کنندگان ماین‌ها به شمول دولت به دادگاه کشانده شوند

داکتر عبدالله: تولید کنندگان ماین‌ها به شمول دولت به دادگاه کشانده شوند

داکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، گفت که مقام‌ها در جامعه جهانی باید هرچه زودتر کسانی را که در تولید ماین‌ها دست دارند را به شمول افراد دولتی و سازمان‌ها به دادگاه بخواهند. از سویی هم سازمان ملل متحد در گردهمایی...