داکتر عبدالله با برکناری وزیر انرژی و آب مخالفت کرد

داکتر عبدالله با برکناری وزیر انرژی و آب مخالفت کرد

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با صادر کردن حکم رئیس جمهور غنی مبنی بر عزل "علی احمد عثمانی" وزیر انرژی و آب کشور مخالفت خویش را اعلام کرد.   روز گذشته آقای غنی با صدور حکمی علی احمد عثمانی را برکنار و معاون وی را به جای وی...