داکتران بدون مرز محافظان مرزی اتحادیه اروپا را به خشونت با اطفال متهم کرده اند

داکتران بدون مرز محافظان مرزی اتحادیه اروپا را به خشونت با اطفال متهم کرده اند

داکتران بدون مرز، محافظان مرزی اتحادیه اروپا را به خشونت با اطفال و نوجوانان در مرز صبرستان متهم کرده اند. اشتفانه مویسینگ هماهنگ کننده داکتران بدون مرز  در منطقه، این وضعیت را رقت بار و وحشتناک خوانده که دولت‌های عضو...