اعتراض داکتران بیمارستان کودکان هرات به‌خاطر افزایش ناامنی‌ها

اعتراض داکتران بیمارستان کودکان هرات به‌خاطر افزایش ناامنی‌ها

داکتران بیمارستان کودکان هرات واقع در منطقۀ "شیدایی" به‌خاطر افزایش ناامنی‌ها دست به اعتراض زدند.   داکتران بیمارستان کودکان هرات از ادارۀ محلی هرات، خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شدند. از سویی هم، دو روز قبل در...