دورۀ ماستری رشتۀ اقتصاد در دانشگاه هرات آغاز می‌شود

دورۀ ماستری رشتۀ اقتصاد در دانشگاه هرات آغاز می‌شود

دانشگاه هرات، دوره ماستری رشتۀ اقتصاد را در سمتسر خزانی سال ۱۳۹۶ آغاز می‌نماید. بر اساس اعلامیه دانشگاه هرات، هم اکنون برخی از استادان دانشکدۀ اقتصاد به همکاری استادان دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه دنور امریکا، روی مواد درسی...