دانشگاه هرات با کمبود استاد مواجه است

دانشگاه هرات با کمبود استاد مواجه است

شماری از دانشجویان دانشگاه هرات از کمبود استاد و خالی ماندن ساعت های درسی شان شاکی اند.   این دانشجویان می گویند اکثر استادان شان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند و آنان به شدت با کمبود استاد مواجه اند. نعمت...