زمین دانشگاه اختصاصی دختران در افغانستان به وزارت تحصیلات عالی واگذار شد

زمین دانشگاه اختصاصی دختران در افغانستان به وزارت تحصیلات عالی واگذار شد

زمین دانشگاه اختصاصی دختران در افغانستان که در مالکیت وزارت زراعت بود، به وزارت تحصیلات عالی واگذار شد.   تفاهم نامه تسلیمی این زمین برای اعمار ساختمان دانشگاه بزرگ اختصاصی دخترانه در افغانستان میان وزارت زراعت و...