هنوز شماری از دانشکده‌های دانشگاه هرات ساختمان اختصاصی ندارند

هنوز شماری از دانشکده‌های دانشگاه هرات ساختمان اختصاصی ندارند

نعمت الله سروری، مسئول بخش ارتباطات دانشگاه هرات با بیان این مطلب  گفته است که  آنان برای رفع این معضل بودجه کافی ندارند و از طرف وزارت تحصیلات عالی نیز تا کنون بودجه‌ای در این مورد تخصیص نیافته است.   وی افزوده که...