بازداشت دانشجویی افغان به ظن آزار جنسی به یک دختر در هند

بازداشت دانشجویی افغان به ظن آزار جنسی به یک دختر در هند

پولیس هند، یک دانشجوی افغان را به ظن آزار جنسی به یک دانشجوی دختر دیروز (شنبه) بازداشت کرده‌است. به اساس گزارش یک رسانه هندی، این دانشجو افغان، پس از آزار و اذیت جنسی، به دانشجوی هندی، هشدار داده است که در صورت مطلع کردن...