دامن ‌زندن ایران به تنش و بی‌ثباتی در منطقه با حمایت از تروریسم

دامن ‌زندن ایران به تنش و بی‌ثباتی در منطقه با حمایت از تروریسم

۱۱ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا روز دوشنبه ۱۴ نوامبر در نامه ای که در مجمع عمومی سازمان ملل توزیع شد، ایران را متهم کردند که باحمایت از تروریسم و مداخله مدوام در امور داخلی کشورهای عربی، باعث تنش و بی ثباتی در منطقه می...