افغانی در برابر دالر سقوط کرد

افغانی در برابر دالر سقوط کرد

در بازار کابل ارزش افغانی در برابر دالر آمریکایی به‌طور کم‌سابقه‌ای افت کرده است. در حال حاضر هر دالر آمریکایی در بازار ارز کابل حدود ۶۴ افغانی فروخته می‌شود، درحالی‌که تا دو ماه پیش قیمت هر دالر آمریکایی ۶۰ افغانی...