داعش ۵۰ آیه قرآن کریم را تحریف کرده است

داعش ۵۰ آیه قرآن کریم را تحریف کرده است

شوقی علام مفتی مصر گفت: گروه تروریستی داعش تفسیری اشتباه از پنجاه آیه قرآن کریم ارائه و از آن استفاده کرده است. شوقی علام مفتی مصر گفت: پیام اسلام، رحمت و مهربانی برای جهانیان است اما اکنون با این ویرانی ها و خرابکاری ها و...