دادستان کل: “دادستانی کل اصلاحات را از خودش آغاز می‌کند”

دادستان کل: “دادستانی کل اصلاحات را از خودش آغاز می‌کند”

دادستان کل از تامین اصلاحات بنیادی در اداره دادستانی اطمینان می‌دهد و می گوید که این اداره در قدم نخست اصلاحات را از خودش آغاز کرده است. روز دوشنبه چهارمین نشست سرتاسری دادستان ها در ارگ ریاست جمهوری با حضور رییس...