دادستانی استنیاف هرات به بررسی ۷۷ پرونده فساد اداری پرداخته است

دادستانی استنیاف هرات به بررسی ۷۷ پرونده فساد اداری پرداخته است

دادستانی استنیاف هرات به بررسی ۷۷ پرونده فساد اداری طی یک سال گذشته پرداخته است.   عبدالحق احمدی رییس دادستانی استیناف ولایت گفته است که  در رابطه به این پرونده‌ها، بیش از ۱۵۰ مظنون متهم به فساداداری، کارمندان...