“دادستانی کل مرجع تفسیر قانون اساسی نیست”

“دادستانی کل مرجع تفسیر قانون اساسی نیست”

هیئت اداری مجلس نمایندگان می‌گوید، دادستانی کل مرجع تفسیر قانون اساسی نیست. ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان که ریاست این مجلس را بر عهده داشت در نشست عمومی روز گذشته گفت: "دادستانی کل مرجع تفسیر قانون اساسی نیست و...