دادخواهی شماری از ساکنان هرات در پیوند به کشتار مسلمانان در میانمار

دادخواهی شماری از ساکنان هرات در پیوند به کشتار مسلمانان در میانمار

فریاد برای توقف کشتار مسلمانانی که هزاران کیلومتر دور تر از اینجا، در سایه حاکمیت دولت میانمار قرار دارند.   بربنیاد برخی گزارش ها، میانمار کشوریست که تبعیض نژادی درآن بیداد میکند و از چند سال به اینسو بوداییان شورشی...