دادخواهی برای جلوگیری از ازدواج اجباری در تخار

دادخواهی برای جلوگیری از ازدواج اجباری در تخار

پدر و نامزد خالصه، برای شنیده شدن صدای‌شان مقابل دفتر والی تخار خیمۀ تحصن برپا کرده‌اند.   اکه‌بای، پدر خالصه می‌گوید، فرمانده سیف‌الدین یکی از تفنگداران غیر مسؤول می‌خواهد دخترش را به زور به نکاح یکی از...