سال آینده خورشیدی، سال حشر ملی معارف افغانستان

سال آینده خورشیدی، سال حشر ملی معارف افغانستان

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جلسه‌ی شورای عالی قوای بشری گفته که سال ۱۳۹۷خورشیدی باید به سال حشر ملی معارف تبدل شود.   در خبرنامه‌ی که از سوی دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری فرستاده شده آمده است رئیس جمهور...