دشواری‌های زندگی در آلمان به خودسوزی جوان افغان انجامید

دشواری‌های زندگی در آلمان به خودسوزی جوان افغان انجامید

مقام‌های پولیس آلمان می‌گویند که یک پناهجوی افغان دیروز در ایالت جنوبی بایرن آلمان خودش را آتش زده است. پولیس می‌افزاید که این پناهجو ۱۵ سال دارد و خودش را در انبارگاه یک فروشگاه آتش زده است. به گفتۀ پولیس اگر چه مردم...