خواست اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان

خواست اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان

فرانس مایک میلبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، به اصلاح بی‌درنگ نظام انتخاباتی تاکید ورزیده می‌گوید، جهانیان در نشست بروکسل انتظار دارند که رهبران حکومت نخست گام‌های عملی اصلاحات انتخاباتی را برداشته...