خواست‌های دانشجویان هرات به کرسی نشست

خواست‌های دانشجویان هرات به کرسی نشست

این واژه تنها سبب بروز اختلاف میان دانشجویان دانشگاه هرات نشده بلکه پیش‌ازاین قانون‌گذاران را نیز به جان یکدیگر انداخت. برخی از اعضای پارلمان کشور، ماه‌ها به خاطر رسمیت بخشیدن به یکی از واژه‌ها، دانشگاه و یا پوهنتون...