خنثی سازی ماین‌های کارگذاری شده طالبان توسط ارتش ملی

خنثی سازی ماین‌های کارگذاری شده طالبان توسط ارتش ملی

عبدلحی خطیبی سخنگوی والی غور در تماس تلفنی با تلویزین چکاد می‌گوید از کار نیروهای ارتش ملی در ولسوالی پسابند دو روز میگذرد و این نیروها در سدد خنثی سازی ماین‌های جا گذاری شده توسط طالبان اند. گفته میشود تا کنون ۱۰ ماین...