خط نو: خواهان حضور ۸۰ درصدی زنان و جوانان در عرصه‌های مدنی و سیاسی هستیم

خط نو: خواهان حضور ۸۰ درصدی زنان و جوانان در عرصه‌های مدنی و سیاسی هستیم

سازمان "خط نو" خواهان حضور هشتاد درصدى زنان و جوانان در عرصه مدنى و سیاسى و همچنان ایجاد زمینه هاى تعلیم، تحصیل و خودکفایى حد اکثر زنان و جوانان در پنج سال آینده شد. فهیم صدیقی رییس این سازمان، در کابل در کنفرانس مطبوعاتى،...