خط آهن بین ایران و افغانستان در همین هفته افتتاح می‌شود

خط آهن بین ایران و افغانستان در همین هفته افتتاح می‌شود

وزیر راه و شهرسازی ایران با بیان اینکه به دنبال سیاست ریلی فرا آسیایی هستیم، گفت: آخر این هفته قرار است ارتباط ریلی ایران با افغانستان افتتاح شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در یازدهمین اجلاس جهانی شهرداران...