خشکسالی در افغانستان ۱۳ میلیون نفر را متاثر ساخته است

خشکسالی در افغانستان ۱۳ میلیون نفر را متاثر ساخته است

وزیر وزارت امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت که ۱۳ میلیون نفر در کشور در اثر خشکسالی متضرر شده اند.   «نجیب آقا فهیم» وزیر اداره امور رسیدگی به حوادث طبیعی در یک نشست خبری گفت که بعد از جنگ و ناامنی، عنصر سوم خشکسالی است که...