خشونت در برابر زنان ۷ درصد افزایش یافته است

خشونت در برابر زنان ۷ درصد افزایش یافته است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده است که درشش ماه نخست سال روان خورشیدی به تعداد ۱۹۰ زن در نقاط مختلف افغانستان کشته شده است. ثریا صبحرنگ کمیشنر بخش زنان این کمیسیون گفت که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۴ به تعداد ۲۵۷۹...