“خشونت در برابر زنان در بامیان نسبت به دیگر ولایات کمتر است”

“خشونت در برابر زنان در بامیان نسبت به دیگر ولایات کمتر است”

نشستى به خاطر دریافت راهکارهاى رفع چالش ها و بهبودى وضعیت زنان در بامیان درحالى برگزارشد که کمیسیون حقوق بشر، از عدم پیگیرى قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی می نماید. دراین نشست که گفته شده به ابتکارموسسه (UN WOMEN)...