تسهیل ارائه خدمات صحی در بیمارستان نور هرات

تسهیل ارائه خدمات صحی در بیمارستان نور هرات

بیمارستانی که ۴۰ سال قبل در ولایت هرات ایجاد شد و از ۲۰ سال به اینسو بیشتر بیماری های چشمی در سطح حوزه غرب کشور در این مکان درمان میشود. مسئولان این بیمارستان میگویند: به طور اوسط روزانه نزدیک به ۶۰۰ تن به این بیمارستان...